TERMENI SI CONDITII

1. Definiții

1.1 În acești Termeni și condiții:

Taxe” înseamnă următoarele sume:

(a) [sumele specificate în secțiunea 7 din Declarația de muncă];

(b) [sumele care pot fi convenite în scris de către părți din când în când]; și

(c) [sume calculate prin înmulțirea consultantului [rate standard de taxare bazate pe timp (așa cum a fost notificat de Consultant Clientului înainte de data Contractului)] cu timpul petrecut de personalul Consultantului care efectuează [Serviciile] (rotunjit [ coborâre de către consultant până la cel mai apropiat sfert de oră])];

Client” înseamnă persoana sau entitatea identificată ca atare în Secțiunea 1 din Declarația de lucru;

Materiale pentru clienți” înseamnă toate lucrările și materialele furnizate de către sau în numele Clientului Consultantului pentru încorporarea în Livrări sau pentru o altă utilizare în legătură cu Serviciile;

Consultant” înseamnă membrii noștri calificați ai TPC Management, companie constituită în România cu sediul social la Str. Arh. Luis Blanc nr. 10;

Contract” înseamnă un anumit contract încheiat în temeiul acestor (dar nu numai) Termeni și condiții între Consultant și Client;

Livrări” înseamnă livrări specificate în secțiunea 4 din Declarația de lucru pe care consultantul a acceptat să o livreze Clientului în conformitate cu acești termeni și condiții;

Data intrării în vigoare” înseamnă data executării unei declarații de lucru care încorporează acești Termeni și condiții;

Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă toate drepturile de proprietate intelectuală oriunde în lume, indiferent dacă sunt înregistrabile sau neînregistrabile, înregistrate sau neînregistrate, inclusiv orice cerere sau drept de cerere pentru astfel de drepturi (iar aceste „drepturi de proprietate intelectuală” includ drepturi de autor și drepturi conexe, drepturi de bază de date , informații confidențiale, secrete comerciale, know-how, nume comerciale, nume comerciale, mărci comerciale, mărci de serviciu, drepturi de transfer, drepturi de concurență neloială, brevete, brevete, modele de utilități, drepturi topografice și drepturi la proiecte);

Termen maxim” înseamnă, în ceea ce privește contractul, perioada de 12 luni care începe la data intrării în vigoare SAU perioada specificată în secțiunea 2 din Declarația de lucru, dacă este cazul;

Servicii” înseamnă serviciile de consultanță specificate în secțiunea 3 din Declarația de lucru;

Declarație de lucru” înseamnă o declarație de lucru scrisă convenită de către sau în numele fiecăreia dintre părți;

Termen” înseamnă termenul Contractului, care începe în conformitate cu Clauza 3.1 și se încheie în conformitate cu Clauza 3.2;

Termeni și condiții” înseamnă toată documentația care conține prevederile Contractului, respectiv corpul principal al acestor Termeni și condiții și Declarația de lucru, inclusiv orice modificări ale documentației din când în când; și

Materiale terțe” înseamnă lucrările și / sau materialele cuprinse în Livrări (cu excepția Materialelor Clienților), drepturile de proprietate intelectuală în care sunt deținute de o terță parte și care sunt specificate în secțiunea 4 din Declarația de lucru sau care părțile sunt de acord în scris vor fi încorporate în Livrări.

 

2. Credit

2.1 Managementul TPC preia creditul pentru fiecare livrare staționară sau digitală, fără excepție

2.2 Clientul poate solicita proprietatea fiecărui produs staționar sau digital livrat, trebuind să restituie o sumă monetară agreabilă pe baza discuțiilor ambelor părți

3. Termen

3.1 Contractul va intra în vigoare la data intrării în vigoare.

3.2 Contractul va continua în vigoare pe o perioadă nedeterminată SAU până când:

(a) toate serviciile au fost finalizate;

(b) toate produsele livrabile au fost livrate; și

(c) toate taxele au fost plătite în fonduri compensate, pentru care se vor înceta automat, sub rezerva încetării, în conformitate cu clauza 11.

3.3 Cu excepția cazului în care părțile convin în mod expres altfel în scris, fiecare Declarație de Lucru creează un contract distinct în baza acestor Termeni și condiții.

4. Servicii

4.1 Consultantul va furniza Clientului Serviciile în conformitate cu acești Termeni și condiții.

4.2 Consultantul va furniza Serviciilor o abilitate și o îngrijire rezonabile OR, în conformitate cu standardele de abilitate și îngrijire rezonabil așteptate de la un furnizor de servicii lider în industria consultantului.

5. Livrabile

5.1 Consultantul va livra Livrările către Client.

5.2 Clientul trebuie, imediat după primirea unei solicitări scrise de la Consultant, să furnizeze feedback în scris Consultantului în legătură cu propunerile, planurile, proiectele și / sau materialele pregătitoare ale Consultantului, furnizate și puse la dispoziția Clientului cu acea cerere scrisă.

5.3 Consultantul trebuie să asigure OR să folosească cele mai bune eforturi pentru a se asigura sau folosirea eforturilor rezonabile pentru a se asigura că Livrările sunt livrate Clientului în conformitate cu calendarul stabilit în secțiunea 5 din Declarația de lucru.

5.4 Consultantul garantează Clientului că:

(a) Livrările se vor conforma cerințelor secțiunii 4 din Declarația de lucru la data livrării livrărilor;

(b) Livrările vor fi lipsite de defecte materiale; și

(c) Livrările SAU Livrarea, atunci când sunt utilizate de Client în conformitate cu acești Termeni și Condiții, nu vor încălca Drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi legale ale oricărei persoane și nu vor încălca prevederile legii, statutului sau regulamentului în orice jurisdicție și în temeiul oricărei legi aplicabile.

6. Licență

6.1 Prin urmare, Consultantul acordă Clientului o licență neexclusivă, la nivel mondial, perpetuu și irevocabil pentru a copia, stoca, distribui, publica, adapta, edita și utiliza în alt mod Livrarea (cu excepția materialelor terților și a materialelor clientului) pentru următoarele scopuri: marketing, publicitate și colaborări. Prin urmare, ne asumăm drepturile de autor și proprietatea fiecăruia livrabile.

7. Taxe

7.1 Clientul va plăti Taxele către Consultant în conformitate cu acești Termeni și condiții.

7.2 Toate sumele declarate în sau în legătură cu acești Termeni și condiții sunt cu excepția cazului în care contextul necesită altfel, menționate inclusiv de orice taxe pe valoarea adăugată aplicabile SAU exclusiv de orice taxe pe valoarea adăugată aplicabile, care vor fi adăugate la aceste sume și plătite de către Client pentru consultantul.

7.3 Fiecare taxă va fi personalizată în funcție de nevoile clientului, fără a scădea sau adăuga niciun fel de interese individuale transmise în bani.

8. Plăţile

8.1 Consultantul va emite facturi pentru Taxele către Client din când în când în termenul OR sau după datele de facturare prevăzute în Secțiunea 7 din Declarația de lucru SA sau în orice moment după ce Serviciile relevante au fost livrate către Client. SAU înainte de livrarea Serviciilor relevante către Client.

8.2 Clientul trebuie să plătească Taxele către consultant în termen de 30 de zile de la emiterea unei facturi în conformitate cu prezenta clauză 8 SAU primirea unei facturi emise în conformitate cu prezenta clauză 8.

8.3 Clientul trebuie să plătească Taxele prin card de debit, card de credit, debit direct sau transfer bancar sau cec (folosind detaliile de plată care sunt notificate de către Consultant Clientului din când în când).

8.4 Dacă Clientul nu plătește nicio sumă în mod corespunzător datorat Consultantului în temeiul acestor Termeni și condiții, Consultantul poate:

(a) percepe din timp dobânzile Clientului la suma cu întârziere cu o rată de 10% pe an peste rata de bază a băncii publice române, care dobânda se va acumula zilnic până la data plății efective și va fi combinată la sfârșitul fiecărui calendar lună; sau

(b) să solicite dobânzi și compensații legale de la Client în temeiul Legii din 1998 privind plata tardivă a datoriilor comerciale (dobânzi).

 

9. Garanții

9.1 Consultantul garantează Clientului că:

(a) Consultantul are dreptul și autoritatea legală de a încheia Contract și de a-și îndeplini obligațiile în temeiul acestor Termeni și condiții;

(b) Consultantul va respecta toate cerințele legale și de reglementare aplicabile pentru exercitarea drepturilor Consultantului și îndeplinirea obligațiilor Consultantului în temeiul acestor Termeni și condiții; și

(c) Consultantul are sau are acces la toate cunoștințele, expertiza și experiența necesare pentru a-și îndeplini obligațiile în temeiul acestor Termeni și condiții.

9.2 Clientul garantează Consultantului că are dreptul și autoritatea legală de a încheia Contract și de a-și îndeplini obligațiile în temeiul acestor Termeni și condiții.

9.3 Toate garanțiile și reprezentările părților cu privire la obiectul Contractului sunt stabilite în mod expres în acești Termeni și condiții și în Declarația de lucru aplicabilă. Sub rezerva clauzei 10.1, nicio altă garanție sau reprezentare nu va fi implicată în contract și nicio altă garanție sau reprezentare referitoare la obiectul contractului nu va fi implicată în niciun alt contract.

10. Limitări și excluderi ale răspunderii

10.1 Nimic din acești Termeni și condiții nu va:

(a) limitează sau exclude orice răspundere pentru deces sau vătămare corporală care rezultă din neglijență;

(b) să limiteze sau să excludă orice răspundere pentru fraudă sau reprezentare frauduloasă;

(c) limitează orice pasiv în orice mod care nu este permis în conformitate cu legislația aplicabilă; sau

(d) exclude orice datorie care nu poate fi exclusă în conformitate cu legislația aplicabilă.

11. Terminare

11.1 Consultantul poate rezilia Contractul oferind Clientului o notificare scrisă de reziliere în termen de cel puțin 30 de zile, care expiră la sfârșitul oricărei luni calendaristice SAU după încheierea Termenului Minim. Clientul poate rezilia Contractul, dându-i Consultantului o notificare scrisă de reziliere cu cel puțin 30 de zile, expirând la sfârșitul oricărei luni calendaristice SAU după încheierea Termenului Minim.

SAU

11.1 Fiecare parte poate rezilia Contractul, dându-i celeilalte părți o notificare scrisă de reziliere de cel puțin 30 de zile, expirând la sfârșitul oricărei luni calendaristice SAU după încheierea termenului minim.

11.2 Oricare dintre părți poate rezilia Contractul imediat prin notificarea scrisă a rezilierii celeilalte părți dacă:

(a) cealaltă parte comite orice încălcare sau încălcare materială a Contractului, iar încălcarea nu poate fi remediată;

(b) cealaltă parte comite o încălcare sau o încălcare materială a contractului, iar încălcarea este remediabilă, dar cealaltă parte nu reușește să remedieze încălcarea în termen de 30 de zile de la comunicarea în scris a celeilalte părți care necesită încălcarea. a fi remediat; sau

(c) cealaltă parte încalcă permanent Contractul (indiferent dacă aceste încălcări constituie colectiv o încălcare materială).

11.3 Oricare dintre părți poate rezilia Contractul imediat prin notificarea scrisă a rezilierii celeilalte părți dacă:

(a) cealaltă parte:

(b) este dizolvat;

(c) încetează să mai conducă (sau în mare parte) toate activitățile sale;

(d) este sau nu poate să-și plătească datoriile odată cu scadența;

(e) este sau devine insolvabil sau este declarat insolvabil; sau

(f) convoacă o ședință sau face sau propune să facă orice aranjament sau compoziție cu creditorii săi;

(g) este numit un administrator, un administrator administrativ, un lichidator, un primitor, un mandatar, un administrator sau altul asemănător asupra tuturor bunurilor celeilalte părți;

(h) se face o comandă pentru lichidarea celeilalte părți sau cealaltă parte adoptă o rezoluție pentru lichidarea acesteia (alta decât în ​​scopul unei reorganizări a unei societăți solide, în cazul în care entitatea rezultată își va asuma toate obligațiile celeilalte părți parte în cadrul contractului); sau

(i) dacă acea altă parte este o persoană fizică:

(j) acel alt partid moare;

(k) ca urmare a unei boli sau incapacități, acea altă parte devine incapabilă să-și administreze afacerile proprii; sau

(l) că cealaltă parte face obiectul unei petiții sau a unei ordonanțe de faliment.]

11.4 Consultantul poate rezilia Contractul imediat prin notificarea scrisă a Clientului dacă:

(a) orice sumă care trebuie plătită de către Client consultantului în temeiul Contractului este neplătită până la data scadenței și rămâne neplătită la data la care a fost emis acel aviz scris de reziliere; și

(b) Consultantul a comunicat Clientului o notificare scrisă de cel puțin 30 de zile, în urma neplatăi, a intenției sale de a rezilia Contractul în conformitate cu prezenta clauză 11.4.

12. Efectele încetării

12.1 La rezilierea Contractului, toate prevederile acestor Termeni și Condiții vor înceta să aibă efect, cu excepția faptului că următoarele dispoziții din acești Termeni și Condiții vor supraviețui și vor continua să aibă efect (în conformitate cu termenii lor expresi sau în alt mod nedeterminat ): Clauzele 1, 6, 8.2, 8.4, 10, 12, 13.2 și 15.

12.2 Cu excepția cazului în care acești Termeni și condiții prevăd în mod expres altfel, rezilierea Contractului nu va afecta drepturile acumulate ale oricăreia dintre părți.

13. Statutul consultantului

13.1 Consultantul nu este un angajat al Clientului, ci un contractant independent.

13.2 Rezilierea Contractului nu va constitui o concediere nedreaptă; nici Consultantul nu va avea dreptul la nicio plată de compensare, la concedieri sau la plăți similare la rezilierea Contractului.

14. General

14.1 Nu se va renunța la nicio încălcare a vreunei prevederi a contractului, cu excepția acordului scris scris al părții care nu a încălcat.

14.2 În cazul în care orice prevedere a contractului este determinată de orice instanță sau de altă autoritate competentă ca fiind ilegală și / sau neexecutabilă, celelalte dispoziții ale contractului vor continua să fie în vigoare. În cazul în care orice dispoziție ilegală și / sau neexecutabilă ar fi legală sau executorie dacă o parte din ea a fost ștersă, acea parte va fi considerată a fi ștersă, iar restul dispoziției va continua în vigoare (cu excepția cazului în care aceasta ar contrazice intenția clară a părților , caz în care se va șterge integral dispoziția relevantă).

14.3 Contractul nu poate fi modificat decât printr-un document scris semnat de sau în numele fiecăreia dintre părți.

14.4 Niciuna dintre părți nu poate, fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, să cedeze, să transfere, să taxeze, să licențeze sau să trateze sau să dispună de orice drepturi sau obligații contractuale în temeiul acestor Termeni și condiții.

14.5 Contractul este făcut în beneficiul părților și nu este destinat să beneficieze niciun terț sau să fie executoriu de către terți. Drepturile părților de a rezilia, anula sau accepta orice modificare, renunțare, modificare sau soluționare în temeiul sau referitoare la Contract nu sunt supuse acordului niciunei terțe părți.

14.6 Sub rezerva clauzei 10.1, acești Termeni și condiții constituie întregul acord între părți în legătură cu obiectul acestor Termeni și condiții și înlocuiesc toate acordurile, aranjamentele și înțelegerile anterioare dintre părți cu privire la subiectul respectiv.

14.7 Contractul este guvernat și interpretat în conformitate cu [legislația engleză].

14.8 Instanțele din Anglia vor avea jurisdicția exclusivă pentru a soluționa orice litigiu apărut în baza sau în legătură cu Contractul.